کرونای انگلیسی
خطر ویروس انگلیسی 02 دی 1399

خطر ویروس انگلیسی

دکتر حریرچی از تمهیدات ایران برای جلوگیری از ورود ویروس جهش یافته کرونا به کشور خبر داد.