کریم مجتهدی
پرسش از امر واضح کار فیلسوفان است+فایل صوتی 10 آذر 1399
کریم مجتهدی

پرسش از امر واضح کار فیلسوفان است+فایل صوتی

طرح بحث از «کریم مجتهدی» فیلسوف