کیهان
موج رادیویی ناشناخته کیهانی اخترشناسان را سردرگم کرد 29 آذر 1399

موج رادیویی ناشناخته کیهانی اخترشناسان را سردرگم کرد

«پروکسیما قنطورس» نام نزدیکترین ستاره به خورشید؛ جرمی که گفته می شود در کمربند ستاره ای خود سیاره ای شبیه زمین دارد اما از سیاره آبی ما ۴ سال نوری فاصله دارد، محدوده کیهانی موج رادیویی ناشناخته ای است که حدود یک سال است ذهن دانشمندان را به خود مشغول کرده است.