17 مرداد روز خبرنگار
این روزها خود خبرنگاری هم در بحران است! 18 مرداد 1400
هادی خانیکی:

این روزها خود خبرنگاری هم در بحران است!

هادی خانیکی درباره ی وضعیت این روزهای خبرنگاران و انتشار مداوم اخبار تلخ و ناگوار خصوصا درباره بحران کرونا معتقد است: اگر چه به دلیل تنگناها و بحران های مختلفی که در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی، جامعه ما با آن روبه روست، نیازمند روزنامه نگاری در بحران هستیم، اما این روزها خود روزنامه نگاری و به تبع خبرنگاری هم در بحران است؛ در این شرایط ما نیازمند بازتعریف موقعیت خبرنگاری هستیم.